BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE
Bezpieczeństwo osobowe stanowi jeden z kluczowych elementów systemu ochrony informacji niejawnych, do których dostęp wymaga spełnienia określonych warunków. 
Informacje niejawne o klauzuli tajności „Zastrzeżone” – dostęp do takich informacji uzyskać można po wydaniu pisemnego upoważnienia przez kierownika jednostki organizacyjnej (o ile odbyto przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz nie dysponuje się poświadczeniem bezpieczeństwa). Informacje niejawne o klauzuli „Poufne”, „Tajne” lub „Ściśle tajne” – dostęp do takich informacji wymaga dysponowania poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym drogą przeprowadzenia stosownie zwykłego lub poszerzonego postępowania sprawdzającego wraz z odbyciem przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Celem prowadzenia postępowania sprawdzającego jest wykazanie, czy weryfikowana osoba daje rękojmię zachowania tajemnicy. Postępowanie sprawdzające przeprowadzane jest wyłącznie przez podmioty wymienione w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.
Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
24 h/7 dni

FORMULARZ KONTAKTOWY