CZYM JEST RĘKOJMIA ZACHOWANIA TAJEMNICY INFORMACJI NIEJAWNYCH?

Czym są informacje niejawne?

Informacje niejawne to informacje określone w polskiej ustawie o ochronie informacji niejawnych, których „nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej lub byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania”. Mogłyby one zagrozić zarówno niepodległości i suwerenności kraju, jak i narazić na przykład interesy gospodarcze państwa. Dlatego też dostęp do tych informacji jest ściśle nadzorowany
i ograniczony, co powoduje, że nie każdy może je uzyskać. 


Rękojmia zachowania tajemnicy informacji niejawnych


Chcąc pozyskać możliwość dostępu do informacji niejawnych należy przejść postępowanie sprawdzające mające na celu ustalenie czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Rękojmia zachowania tajemnicy jest niczym innym jak zdolnością do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony pozyskanym informacjom niejawnym przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Innymi słowy jest to po prostu sprawdzenie czy dana osoba jest w stanie zabezpieczyć i chronić otrzymane tajne informacje.


Uprawnienia i dostęp


Ze względu na wagę informacji niejawnych dla całego państwa, kontrolę nad ich ochroną sprawuje przede wszystkim Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. To te organy mają uprawnienia do przeprowadzania postępowań sprawdzających osoby ubiegające się o uzyskanie dostępu do informacji niejawnych. W trakcie tego postępowania ma miejsce sprawdzenie, czy wobec osoby nim objętej istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące między innymi: 

  • powiązań z obcymi służbami specjalnymi albo organizacjami przestępczymi lub wywrotowymi;
  • czy występują okoliczności pozwalające ją szantażować lub wywierać na nią presję;
  • czy osoba taka ukrywa w toku postępowania istotne informacje mające znaczenie dla ochrony informacji niejawnych;
  • czy jeśli osoba sprawdzana miała już wcześniej dostęp do informacji niejawnych, to czy właściwie z tymi informacjami postępowała;
  • czy osoba taka nie była prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, jeżeli czyn, za który nastąpiło skazanie, wywołuje wątpliwości, o których mowa w art. 24 ust. 2 i ust. 3   ustawy; 
  • czy majątek tej osoby ma odzwierciedlenie w uzyskiwanych dochodach;
  • czy osoba ta nie jest uzależniona od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  • czy osoba nie cierpi na choroby bądź dolegliwości psychiczne, które uniemożliwiałyby jej właściwe postępowanie z informacjami niejawnymi.

Każde takie postępowanie kończy się wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa, umorzeniem lub odmową wydania poświadczenia. Posiadanie takiego dokumentu uprawnia do dostępu do informacji niejawnych, ponieważ jest on dowodem na zapewnienie przez daną osobę rękojmi zachowania ich tajemnicy. Dodatkowo każda osoba, której powierzane są tajne dokumenty jest informowana o ciążącym na niej obowiązku zapewnienia ochrony otrzymanym informacjom niejawnym. Zatem na osobach posiadających tajne informacje i dokumenty spoczywa ogromna odpowiedzialność, której muszą być w pełni świadomi. 

Sprawdź nas na https://pelnomocnikochrony.pl/kompleksowa-ochrona-informacji-niejawnych/