ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCHRONĘ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Informacje niejawne


Chcąc zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa każdego państwa, niezwykle istotne jest ograniczenie dostępu do pewnych informacji, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby mu zaszkodzić. W tym celu stworzony został system ochrony informacji niejawnych. Ma on za zadanie zapobiegać sytuacjom ujawniania informacji niejawnych osobom do tego nieuprawnionym. Gdy jednak do takiej sytuacji dojdzie – musi on precyzyjnie ustalić osoby za to odpowiedzialne
i uzupełnić system o wnioski wynikające z wykrytych nieprawidłowości. 


System ochrony informacji niejawnych 


System ochrony informacji niejawnych opiera się na kilku podstawowych zasadach, do których przestrzegania są zobowiązani adresaci ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku. Przede wszystkim określono w niej, że informacje, którym nadano określoną klauzulę tajności mogą być udostępniane tylko i wyłącznie osobom uprawnionym. Zaznacza ona również, że muszą być one przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. To wszystko jest zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii tajnych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz obiegu materiałów i środków bezpieczeństwa fizycznego. 


Odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych


Kontrolę nad ochroną informacji niejawnych sprawują Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Działania przez nie przeprowadzone mają głównie charakter prewencyjny. Są to instytucje chroniące przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie informacji niejawnych oraz realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Ich zadaniem jest również przeprowadzanie postępowań kontrolnych dotyczących osób posiadających lub ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych. Celem tych działań jest upewnienie się, czy osoby wobec których prowadzone są postępowania sprawdzające są zdolne spełnić wymogi określone dla zapewnienia ochrony informacjom niejawnym przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Ponadto instytucje te są odpowiedzialne za zapewnienie ochrony informacji niejawnych wymienianych między Rzecząpospolitą Polską a innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi.

Przedstawione wyżej działania ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych są realizowane
w dwóch kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych. Jest on realizowany przez funkcjonariuszy Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Wydziałów Ochrony Informacji Niejawnych w Delegaturach ABW. Zaś drugi
z nich to bezpieczeństwo teleinformatyczne, którego to zadania realizuje Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.


Odpowiedzialność karna


Obowiązek ochrony informacji niejawnych spoczywa na każdym, kto wszedł w posiadanie takich informacji, bez względu na to czy nastąpiło to w sposób uprawniony czy też przypadkowy. Odpowiedzialność karną ponosi każda osoba naruszająca przepisy o ochronie informacji niejawnych zawarte w kodeksie karnym. Rozdział XXXIII kodeksu karnego określa przestępstwa przeciwko ochronie informacji, opisuje czyny oraz ich skutki, a także sankcje karne za ich popełnienie. W zależności od klauzuli informacji niejawnych, każdy kto je ujawnia lub wbrew przepisom ustawy je wykorzystuje podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 8 lat.

Dowiedz się więcej na https://pelnomocnikochrony.pl/kompleksowa-ochrona-informacji-niejawnych/.