PRACA JAKO PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Każda firma chcąca przetwarzać we własnych obiektach informacje niejawne musi zatrudnić Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio pod kierownika danej jednostki organizacyjnej. Jest on odpowiedzialny za wykonywanie przez firmę obowiązków narzuconych przez przepisy dotyczące ochrony danych niejawnych.

Co to są informacje niejawne?

Informacja niejawna jest taką informacją, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby niekorzystne dla jej interesów. Ochrona takich danych jest potrzebna każdemu podmiotowi, który w swoich zasobach posiada informacje oznaczone klauzulami „tajne”, „ściśle tajne”, „zastrzeżone” albo „poufne”. Jedynym rozwiązaniem gwarantującym odpowiednie bezpieczeństwo takich danych jest stworzenie kancelarii tajnej lub specjalnego pomieszczenia do przetwarzania informacji niejawnych.

Jakie warunki musi spełniać Pełnomocnik ds. OIN?

Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW oraz zaświadczenie o szkoleniu z informacji niejawnych.

Inne wymagania, które powinna spełniać osoba ubiegająca się na to stanowisko:

  • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych;
  • Umiejętność pisania procedur i instrukcji;
  • Umiejętność analitycznego myślenia;
  • Samodzielność, odporność na stres;
  • Zgoda na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych;
  • Korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Proces zatrudnienia

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych mówi o tym, że zatrudnienie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych to powołanie, mianowanie lub wyznaczenie. Oznacza to, że pracownikiem tym nie musi być nowa osoba, specjalnie do tego zadania zatrudniona w firmie. Funkcję Pełnomocnika ds. OIN może pełnić pracownik już zatrudniony w firmie. Warunkiem jest jednak to, że jego bieżące obowiązki nie kolidują z zadaniami, za które będzie odpowiedzialny jako pełnomocnik ochrony. Jednocześnie Ustawa nie narzuca formy umowy zatrudnienia pełnomocnika. Rodzaj umowy zazwyczaj jest kwestią ustaleń pomiędzy Kierownikiem Jednostki Organizacyjnej a Pełnomocnikiem ds. OIN. Zatrudnienie pełnomocnika można więc rozumieć jako wyznaczenie w firmie osoby odpowiedzialnej za realizację Ustawy. Wyznaczenie pełnomocnika musi mieć formę pisemną, zawierającą dane wyznaczonej osoby, informację o bezpośredniej podległości pod Kierownika Jednostki Organizacyjnej, podstawę prawną powołania oraz podpis kierownika jednostki. Kierownik może też zatrudnić zastępcę Pełnomocnika ds. OIN. Wobec niego postawione są takie sam wymagania jak wobec pełnomocnika. Zastępców Pełnomocnika ds. OIN może być więcej niż jeden, o ich liczbie również decyduje kierownik.