WSZYSTKO O KLAUZULACH TAJNOŚCI

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych zrezygnowano z podziału na tajemnicę państwową i tajemnicę służbową, pozostawiając jednocześnie dotychczasowe oznaczanie klauzul tajności, czyli od najbardziej chronionej „ściśle tajne”, tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”.

Organizacja ochrony informacji niejawnych oparta jest na kilku podstawowych zasadach, do których przestrzegania są zobowiązani adresaci ustawy. Informacje niejawne, którym nadano określoną klauzulę tajności:

 • mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności;
 • muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące kancelarii tajnych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, obiegu materiałów i środków bezpieczeństwa fizycznego, odpowiednich do nadanej klauzuli tajności;
 • muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Definicje klauzuli tajności

Wyróżnia się 4 klauzule tajności „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”.

„Ściśle tajne”

Informacjom niejawnym jest nadawana ta nazwa, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że np.:

 • zagrozi niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zagrozi sojuszom lub pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osłabi gotowość obronną Rzeczypospolitej Polskiej.

„Tajne”

Informacjom niejawnym jest nadawana klauzula „tajne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że np.:

 • uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pogorszy stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi;
 • zakłóci przygotowania obronne państwa lub funkcjonowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

„Poufne”

Informacjom niejawnym jest nadawana ta klauzula, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:

 • utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli;
 • wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.

Oznacza to, że w przypadku informacji niejawnych o klauzulach „ściśle tajne”, „tajne”
i „poufne” muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

 1. nieuprawnione ujawnienie tych informacji musi zagrażać wymienionym zróżnicowanym adekwatnie do klauzuli sprawą;
 2. nieuprawnione ujawnienie tych informacji spowoduje dla Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku „ściśle tajnych” – „szkodę wyjątkowo poważną”, „tajnych” – „szkodę poważną”, „poufnych” – „szkodę”.

„Zastrzeżone”

Informacjom niejawnym jest natomiast nadawana klauzula „zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Co ciekawe poszczególne części materiału mogą być oznaczone różnymi klauzulami tajności.